Kövesse a Magyar Talajbaktérium Szakmai Szövetség felületeit és híreit!

Kövesse be a Magyar Talajbaktérium-gyártók és -forgalmazók Szakmai Szövetségének Facebook oldalát és iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a legfrissebb szakmai információkról!

Sőt, ha most követi be Facebook oldalunkat, akkor tavasszal akár személyesen is kipróbálhatja valamelyik cég termékét.

 

„Kövesse a Magyar Talajbaktérium Szakmai Szövetség Facebook oldalát” nyereményjáték szabályzat

  1. A nyereményjáték szervezője

A „Kövesse a Magyar Talajbaktérium Szakmai Szövetség Facebook oldalát” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a MAGYAR TALAJBAKTÉRIUM GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK SZAKMAI SZÖVETSÉGE (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48-54.), a továbbiakban: „Szervező”.

  1. A nyereményjáték lebonyolítója

A Játék megbízott lebonyolítója a Green Edge Communication Bt. (székhely: 1141, Budapest, Szugló utca 82.) a továbbiakban: „Lebonyolító”.

  1. A nyereményjáték időtartama

A „Nyerjen a Baktérium Szövetséggel” nyereményjáték 2020. január 22. napján 08 óra 00 perctől 2020. június 30. napján 23 óra 59 percig tart.

  1. A nyereményjátékban részt vevő személyek

A játékban 18. életévüket betöltött, cselekvőképességükben nem korlátozott természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

  1. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban történő részvétel feltétele a Játék időtartama alatt a https://business.facebook.com/talajbakteriumszovetseg/ Facebook oldal bekövetése.
A játékosnak egyéb feladata nincs.
Az adott Játékos kizárólag saját nevében regisztrálhat a Játékban.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos weboldalán (www.talajbakterium.hu). A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

  1. Nyeremények

A nyereményjátékban a Játék végén kisorsolásra kerülő nyeremény:
6 db talajoltó termékcsomag.

A nyeremények pénzre nem válthatók, másra át nem ruházhatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

  1. Nyertesek kiválasztása

A nyertesek 2020. március 2-án, 12:00-kor véletlenszerű sorsolással kerülnek kiválasztásra a Szervező székhelyén. Összesen 6 db nyertes és 6 db pótnyertes kerül kisorsolásra. Az eredmény a Szervező hivatalos weboldalán (www.talajbakterium.hu) és Facebook oldalán https://business.facebook.com/talajbakteriumszovetseg/ kerül közzétételre.

  1. A nyertes értesítése

A Szervező a Játék nyertesének nevét a sorsolást követő 2 munkanapon belül közzéteszi a fent megnevezett Facebook oldalon és weboldalon. A nyertes Játékosnak a közzétételt követően 10 nap áll rendelkezésére, hogy privát üzenetben visszajelezzen a nyeremény elfogadását illetően és megadja a postázási adatait. A 10 napon belüli visszajelzés hiányában a nyertes Játékos helyére automatikusan a pótnyertes kerül. A pótnyertesnek a közzétételt követően 10 nap áll rendelkezésére, hogy visszajelezzen a nyeremény elfogadását illetően és megadja a postázási adatait. Amennyiben visszajelzés nem történik a pótnyertes részéről sem, úgy Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a nyeremények kiosztását sikertelennek minősítse.

  1. A nyeremények átadása

A nyeremények átadása postai úton történik. A nyertes visszajelzését (és postázási adatainak megadását) követően a nyeremény 3 munkanapon belül postai feladásra kerül. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

  1. Záró rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.
Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja. A játékosok a játékban való részvétellel elfogadják a jelen hivatalos játékszabályzatot, valamint adatkezelési feltételeket.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható semmilyen módon sem kapcsolatba vele. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő bármiféle kötelezettség alól. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének és Lebonyolítójának bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára kerülnek felhasználásra.

Kelt: 2020. január 22.
MAGYAR TALAJBAKTÉRIUM GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK SZAKMAI SZÖVETSÉGE

 

11. Adatkezelési tájékoztató
I. Adatkezelő megnevezése
Név: MAGYAR TALAJBAKTÉRIUM GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK SZAKMAI SZÖVETSÉGE
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48-54.
.
II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
A „Kövesse a Magyar Talajbaktérium Szakmai Szövetség Facebook oldalát” játék során felmerülő adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
– Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, hatályos szövege:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV
.
III. A kezelt adatokra vonatkozó információk
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen tájékoztató függeléke tartalmazza.
A Játékos a részvétellel elfogadja, hogy nyertessége esetén nevét a nyereményjátékkal összefüggésben az MAGYAR TALAJBAKTÉRIUM GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK SZAKMAI SZÖVETSÉGE saját honlapján, valamint kommunikációs felületein megjelentetheti.
.
IV. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – jelen szabályzatban fel nem sorolt – Adatkezelőknek, állami szerveknek.
Így például, amennyiben
· az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
· a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja.
A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.
.
V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az Ön hozzáférési jogai
Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.
.
Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:
(a) milyen személyes adatait,
(b) milyen jogalapon,
(c) milyen adatkezelési cél miatt,
(d) milyen forrásból,
(e) mennyi ideig kezeli.
.
Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,
(a) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(b) nem terjed ki az anonim adatokra;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.
.
Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.
.
Az Ön helyesbítéshez való joga
Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére.
E joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.
Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
.
Törléshez való jog
Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Játékszabályzat 6. pontjában megjelölt nyeremények átadása előtt kérelmezi.
.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben
(a) az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
(b) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha
(a) az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
(b) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
(c) Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(d) nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.
.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha
(a) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(b) Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
(c) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.
.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha
(a) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
(b) az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
(c) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
(d) az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.
.
Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához
Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
.
Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.
.
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.
.
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha
(a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha
(a) Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
(b) Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.
Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
.
Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor
(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
.
Adathordozhatósághoz való joga
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
.
Az Ön adathordozhatósághoz való joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.
.
Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.
.
Panasz benyújtásához való jog
Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu
.
A jelen tájékoztató módosításai
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.